اطلاعات تماس

021-44893645

MaaliMan.ir@gmail.com

مارا در شبکه های اجتماعی فالو کنید

تقویم مالی و مالیاتی ۱۴۰۰ برای کارفرمایان و کارگران و مودیان مالیاتی

تقویم مالی و مالیاتی ۱۴۰۰ برای کارفرمایان و کارگران و مودیان مالیاتی

تقویم مالی و مالیاتی ۱۴۰۰

ردیففصلماهمهلت ارسالشرحجریمه عدم ارایه در وقت مقررجرایم عدم پرداخت
۱بهارفروردین۳۱ فروردینارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان۵۰ درصد مالیات متعلقهماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه
۲بهارفروردین۳۱ فروردینارسال لیست مالیات حقوق اسفند ماه کارکنان۲ درصد حقوق پرداختی۱۰ درصد مالیات متعلقه + ۲ درصد مالیات متعلقه
۳بهارفروردین۳۱ فروردینارسال لیست حق بیمه اسفند ماه کارکنان۱۰ درصد حق بیمه متعلقهماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه
۴بهاراردیبهشت۱۵ اردیبهشتارسال گزارش فصلی دوره زمستان۱ درصد مبلغ معامله۲ درصد مبلغ معامله
۵بهاراردیبهشت۳۱ اردیبهشتارسال لیست مالیات حقوق فروردین ماه کارکنان۲ درصد حقوق پرداختی۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه
۶بهاراردیبهشت۳۱ اردیبهشتارسال لیست حق بیمه فروردین ماه کارکنان۱۰ درصد حق بیمه متعلقهماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه
۷بهارخرداد۳۱ خردادارسال لیست مالیات حقوق اردیبهشت ماه کارکنان۲ درصد حقوق پرداختی۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه
۸بهارخرداد۳۱ خردادارسال لیست حق بیمه اردیبهشت ماه کارکنان۱۰ درصد حق بیمه متعلقهماهیانه ۲ درصد بیمه متعلقه
۹تابستانتیر۱۵ تیرارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار۵۰ درصد مالیات متعلقهماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه
۱۰تابستانتیر۳۱ تیربرگزاری مجامع عمومی و تصویب صورتهای مالی
۱۱تابستانتیر۳۱ تیرارسال اظهارنامه مالیات عملکرد۳۰ درصد مالیات متعلقهکتمان درآمد ۳۰ درصد مالیات متعلقه
۱۲تابستانتیر۳۱ تیرارسال لیست مالیات حقوق خرداد ماه کارکنان۲ درصد حقوق پرداختی۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه
۱۳تابستانتیر۳۱ تیرارسال لیست حق بیمه خرداد ماه کارکنان۱۰ درصد حق بیمه متعلقهماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه
۱۴تابستانمرداد۱۵ مردادارسال گزارش فصلی دوره بهار۱ درصد مبلغ معامله۲ درصد مبلغ معامله
۱۵تابستانمرداد۳۱ مردادارسال لیست مالیات حقوق تیر ماه کارکنان۲ درصد حقوق پرداختی۱۰ درصد مالیات متعلقه + ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه
۱۶تابستانمرداد۳۱ مردادارسال لیست حق بیمه تیر ماه کارکنان۱۰ درصد حق بیمه متعلقهماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه
۱۷تابستانشهریور۳۱ شهریورارسال لیست مالیات حقوق مرداد ماه کارکنان۲ درصد حقوق پرداختی۱۰ درصد مالیات متعلقه + ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه
۱۸تابستانشهریور۳۱ شهریورارسال حق بیمه مرداد ماه کارکنان۱۰ درصد حق بیمه متعلقهماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه
۱۹پاییزمهر۱۵ مهرارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان۵۰ درصد مالیات متعلقهماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه
۲۰پاییزمهر۳۰ مهرارسال لیست مالیات حقوق شهریور ماه کارکنان۲ درصد حقوق پرداختی۱۰ درصد مالیات متعلقه+ماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه
۲۱پاییزمهر۳۰ مهرارسال لیست حق بیمه شهریور ماه کارکنان۱۰ درصد حق بیمه متعلقهماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه
۲۲پاییزمهر۳۰ مهرارسال گزارش حسابرسیشرکتهای مشمول ماده ۲۷۳ ق.م.م معادل ۲۰% مالیات متعلقه
۲۳پاییزآبان۱۵ آبانارسال گزارش فصلی دوره تابستان۱ درصد مبلغ معامله۲ درصد مبلغ معامله
۲۴پاییزآبان۳۰ آبانارسال لیست مالیات حقوق مهر ماه کارکنان۲ درصد حقوق پرداختی۱۰ درصد مالیات متعلقه + ماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه
۲۵پاییزآبان۳۰ آبانارسال لیست حق بیمه مهر ماه کارکنان۱۰ درصد حق بیمه متعلقهماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه
۲۶پاییزآذر۳۰ آذرارسال لیست مالیات حقوق آبان ماه کارکنان۲% حقوق پرداختی۱۰ درصد مالیات متعلقه+ماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه
۲۶پاییزآذر۳۰ آذرارسال لیست حق بیمه آبان ماه کارکنان۱۰% حق بیمه متعلقهماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه
۲۷زمستاندی۱۵ دیارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره پاییز۵۰% مالیات متعلقهماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه
۲۸زمستاندی۳۰ دیارسال لیست مالیات حقوق آذر ماه کارکنان۲ درصد حقوق پرداختی۱۰ درصد مالیات متعلقه+ماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه
۲۹زمستاندی۳۰ دیارسال لیست حق بیمه آذر ماه کارکنان۱۰ درصد حق بیمه متعلقهماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه
۳۰زمستانبهمن۱۵ بهمنارسال گزارش فصلی دوره پاییزی۱ درصد مبلغ معامله۲ درصد مبلغ معامله
۳۱زمستانبهمن۳۰ بهمنارسال لیست مالیات حقوق دی ماه کارکنان۲ درصد حقوق پرداختی۱۰ درصد مالیات متعلقه+ماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه
۳۲زمستانبهمن۳۰ بهمنارسال لیست حق بیمه دی ماه کارکنان۱۰ درصد حق بیمه متعلقهماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه
۳۳زمستاناسفند۱۰ اسفنددرخواست پلمپ دفاتر سال مالی آتیجریمه عدم ارایه دفاتر یا دفاتر سفید ۲۰% مالیات متعلقه
۳۴زمستاناسفند۲۸ اسفندارسال لیست مالیات حقوق بهمن ماه کارکنان۲ درصد حقوق پرداختی۱۰ درصد مالیات متعلقه+ماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه
۳۵زمستاناسفند۲۸ اسفندارسال لیست حق بیمه بهمن ماه کارکنان۱۰ درصد حق بیمه متعلقهماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه
۳۶زمستاناسفند۲۸ اسفندبستن حسابها و دفاتر و صورت های مالی
تقویم مالی و مالیاتی ۱۴۰۰ برای کارفرمایان، کارگران و مودیان مالیاتی

تقویم مالی و مالیاتی ۱۴۰۰ برای کارفرمایان و کارگران و مودیان مالیاتی

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*